icon

[Thompson Image] Athens. [Athenian Agora]

Dorothy Burr Thompson ... 1933

icon

[Thompson Image] Old Corinth. On Easter lamp; Kaehras family.

Dorothy Burr Thompson ... Missing a small piece ... 1930

icon

[Thompson Image] Athens. [Athenian Agora]

Dorothy Burr Thompson ... Spring 1932

icon

[Thompson Image] [Thesaly or Thrace]

Dorothy Burr Thompson ... 1937

icon

[Thompson Image] Karyaes. Relief on church facade.

Dorothy Burr Thompson ... 25/12/1931