icon

[Thompson Image] 1579

Attica. Mount Pentelikon; monastic church of St. Nickolas; fresco on iconostasis ... Dorothy Burr Thompson ... Two copies ... 7/7/1935

icon

[Thompson Image] 1580

Attica. [Monastery of] Dau Penteli; dedicatory inscription in wall ... Dorothy Burr Thompson ... July 1935

icon

[Thompson Image] 1581

Attica. [Monastery of] Dau Penteli; a well head and its guardian spirit ... Dorothy Burr Thompson ... 7/7/1935

icon

[Thompson Image] 1582

Attica. Mount Pentelikon; Kalissia ... Dorothy Burr Thompson ... 7/7/1935

icon

[Thompson Image] 1583

Attica. Mount Pentelikon; Kalissia; ancient ruins above monastery of St. Nickolas ... Dorothy Burr Thompson ... 7/7/1935

icon

[Thompson Image] 1584

Attica. Mount Pentelikon; vlach hut and M. Crosby ... Dorothy Burr Thompson ... July 1935

icon

[Thompson Image] 1585

Attica. Mount Pentelikon; a modern dairy ... Dorothy Burr Thompson ... 7/7/1935

icon

[Thompson Image] 1586

Attica. Mount Pentelikon; a little dairy ... Dorothy Burr Thompson ... Two copies ... 7/7/1935