icon

[Thompson Image] Delphi. Plane tree and gorge.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Mount Parnassos. Church of St. Nikolas.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Delphi. Treasury from west.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Delphi. Sheep.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924