icon

[Thompson Image] 0009

[Delphi. Dorothy Burr Thompson on donkey] ... Unknown ... 1924

icon

[Thompson Image] 0010

[Arachova. View of town] ... Dorothy Burr Thompson ... 1924

icon

[Thompson Image] 0011

Arachova. Woman in hood ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0012

Arachova. Looking toward Delphi ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0013

Arachova. House ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0014

Sclusle. Glen ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0015

Thebes. View towards northwest ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0016

Thebes. View towards northwest ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925