icon

[Thompson Image] 3177

Dorothy Burr Thompson ... Unidentified.

icon

[Thompson Image] Thera. Arches.

Dorothy Burr Thompson ... 1934