icon

[Thompson Image] Naxos. Village of Apeiranthos.

Dorothy Burr Thompson ... Two copies ... 1/5/1937

icon

[Thompson Image] Naxos. Villager.

Dorothy Burr Thompson ... 1/5/1937

icon

[Thompson Image] Naxos. Villagers in typical island dress.

Dorothy Burr Thompson ... Two copies ... 1/5/1937