icon

[Thompson Image] [Arachova. View of town]

Dorothy Burr Thompson ... 1924

icon

[Thompson Image] Arachova. Woman in hood.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Arachova. Looking toward Delphi.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Arachova. House.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Sclusle. Glen.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] Thebes. View towards northwest.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] Thebes. View towards northwest.

Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925