icon

[Thompson Image] Attica. Mount Pentelikon; a little dairy.

Dorothy Burr Thompson ... Two copies ... 7/7/1935