icon

[Thompson Image] 0001

Delphi. Plane tree and gorge ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0002

Mount Parnassos. Church of St. Nikolas ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0003

Delphi. Treasury from west ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0004

Delphi. Sheep ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924