icon

[Thompson Image] 0001

Delphi. Plane tree and gorge ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0002

Mount Parnassos. Church of St. Nikolas ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0003

Delphi. Treasury from west ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0004

Delphi. Sheep ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0005

Delphi. Woman spinning ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0006

Delphi. Hotel ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0007

[Delphi. Road on the mountain] ... Dorothy Burr Thompson ... 1924

icon

[Thompson Image] 0008

Delphi. Tower on road to Arachova ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0009

[Delphi. Dorothy Burr Thompson on donkey] ... Unknown ... 1924

icon

[Thompson Image] 0010

[Arachova. View of town] ... Dorothy Burr Thompson ... 1924

icon

[Thompson Image] 0011

Arachova. Woman in hood ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0012

Arachova. Looking toward Delphi ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0013

Arachova. House ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0014

Sclusle. Glen ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0015

Thebes. View towards northwest ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0016

Thebes. View towards northwest ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0017

Thebes. Museum ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0018

[Thebes. Children playing] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0019

Thebes. [People from the village] ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0020

Thebes. Refuges houses ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925