icon

[Thompson Image] 0001

Delphi. Plane tree and gorge ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0002

Mount Parnassos. Church of St. Nikolas ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0003

Delphi. Treasury from west ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0004

Delphi. Sheep ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0005

Delphi. Woman spinning ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0006

Delphi. Hotel ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0007

[Delphi. Road on the mountain] ... Dorothy Burr Thompson ... 1924

icon

[Thompson Image] 0008

Delphi. Tower on road to Arachova ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0009

[Delphi. Dorothy Burr Thompson on donkey] ... Unknown ... 1924

icon

[Thompson Image] 0010

[Arachova. View of town] ... Dorothy Burr Thompson ... 1924

icon

[Thompson Image] 0011

Arachova. Woman in hood ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0012

Arachova. Looking toward Delphi ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0013

Arachova. House ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0014

Sclusle. Glen ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1924

icon

[Thompson Image] 0015

Thebes. View towards northwest ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0016

Thebes. View towards northwest ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0017

Thebes. Museum ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0018

[Thebes. Children playing] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0019

Thebes. [People from the village] ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0020

Thebes. Refuges houses ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0021

Thebes. Apotheke yard ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0022

Thebes. Apotheke yard ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0023

Thebes. Giorgio ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0024

Thebes. Giorgio, Anastasia ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0025

Thebes. Anastasia ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0026

Thebes. Avenue to St. Julus ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0027

Thebes. Avenue to St. Julus ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0028

Thebes. Moschopodi ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0029

Thebes. [Antigone with children] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0030

Thebes. The balcony ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0031

Thebes. Gate ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0032

Thebes. Phrosso ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0033

Thebes. Weaving wool ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0034

Thebes. From south ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 00035

Thebes. Aphrodite in costume ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0036

Thebes. Aphrodite in costume ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0037

Thebes. Aphrodite in costume ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0038

Thebes. Antigone and husband ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0039

Thebes. Dirce glen ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0040

Thebes. Road to station ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0041

Thebes. Vlach hut ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0042

Thebes. Vlach huts; distant ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0043

Thebes. Vlach hut and women ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0044

Thebes. Vlach hut and women ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0045

Parapoungia. House with fourno ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0046

Eutresis. Peasants ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0047

Parapoungia. Helicon ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0048

[Parapoungia. View of plain] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0049

Parnassus. Flock ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0050

Parnassus. Shepherds with lamps ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0051

Euboea. Pass; view to Euboea ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0052

Chalcis. Washing clay ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0053

Chalcis. Potter ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0054

Chalcis. Pots ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0055

Mycenae. Hotel ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0056

Heraeum. Marigoula ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0057

Heraeum. Ridge of tombs ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0058

Heraeum. Acropolis from north ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0059

[Argive Heraeum] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0060

Heraeum. Roll call ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0061

Heraeum. Lunch ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0062

Heraeum. Sifting ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0063

Heraeum. Lower temple terrace ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0064

Heraeum. Ridge of tombs ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0065

[Heraeum. View of plain] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0066

Heraeum. Julia on dromos ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0067

Zygouries. EH house ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0068

Zygouries. LH potter's shop ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0069

Zygouries. Houses ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0070

Zygouries. EH house ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0071

[Zygouries] ... Dorothy Burr Thompson ... 1925

icon

[Thompson Image] 0072

Mycenae. Church of St. George ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0073

Mycenae. Near church of St. Ceorge ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0074

Mycenae. Chamber tomb ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0075

Mycenae. Dromos of Atreus ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0076

Mycenae. Door of Atreus ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0077

Mycenae. Column site ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0078

Mycenae. Looking out of Atreus tomb ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0079

Mycenae. Ceiling of Atreus tomb ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0080

Mycenae. Inner door of Atreus tomb ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0081

Mycenae. Citadel wall ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0082

Mycenae. Fig trees ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0083

Argive plain. Sheep near Argos ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0084

Argive plain. St. Thomas ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0085

Argive plain. St. Thomas ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0086

Medea. Sheep and wall ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0087

Medea. Plain ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0088

Medea. Arachteion ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0089

Medea. View ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0090

Medea. Wall on south ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0091

Medea. Wall ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0092

Medea. Wall on north ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0093

Medea. River and plain ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0094

Medea. Blocks at Dendra ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0095

Syra. Town (near) ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0096

Syra. Town (far) ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0097

Paros. Windmills ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0098

Paros. Hekatopyliani ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0099

Paros. Town ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 0100

Naxos. Town ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925