icon

[Thompson Image] 1587

Attica. Mount Pentelikon; source of Athens milk supply ... Dorothy Burr Thompson ... 7/7/1935

icon

[Thompson Image] 1588

Attica. [Monastery of] Dau Penteli ... Gertrude Maltz ... July 1935

icon

[Thompson Image] 1589

Attica. [Monastery of] Dau Penteli ... Gertrude Maltz ... July 1935

icon

[Thompson Image] 1590

Attica. [Mount] Pentelikon from 25 Demosthenes street ... Dorothy Burr Thompson ... February 1936

icon

[Thompson Image] 1591

Attica. Dau Penteli ... Saul Weinberg ... January 1939

icon

[Thompson Image] 1592

Attica. Dau Penteli; stream ... Dorothy Burr Thompson ... January 1940

icon

[Thompson Image] 1593

Attica. [Monastery of] Dau Penteli ... Dorothy Burr Thompson

icon

[Thompson Image] 1594

Attica. Marathon from summit of [mount] Penteli ... Dorothy Burr Thompson ... 1930